Mae mentrau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc brofi a datblygu eu galluoedd mewn cerddoriaeth waeth beth fo’u cefndir. Credwn fod hyn yn hanfodol ar gyfer sector addysg gerddorol amrywiol a chynhwysol. 

Ein nod yw rhoi cyfleoedd i bob plentyn a pherson ifanc gymryd rhan mewn profiadau cerddorol sy’n berthnasol ac yn gynrychioliadol o wahanol brofiadau diwylliannol. Yn benodol, mae ethnigrwydd ac anabledd yn rhan allweddol o amrywiaeth a chynhwysiant.

Rydym yn gweithio’n agos gyda phartneriaid mewn ysgolion a lleoliadau ar draws Caerdydd a’r Fro, Cerddorfeydd Agored, Cerddoriaeth Fyw Nawr, Celfyddydau Anabledd Cymru i sicrhau bod ein gweithgareddau’n rhoi mynediad i blant a phobl ifanc i ystod ac amrywiaeth o gyfleoedd cerddorol.

Mae’n bwysig ein bod yn hyrwyddo ac yn dathlu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg tra’n darparu’r gwasanaeth.  Rydym yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Cerdd Cenedlaethol i ddatblygu a goruchwylio’r polisi cenedlaethol a lleol ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn addysg cerddoriaeth. Fel y corff arweiniol ar gyfer Caerdydd a’r Fro, byddwn hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i gynyddu cynrychiolaeth ar draws y sector a datblygu mentrau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant i’n helpu i wella yn y maes hwn.

Rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol yn rheolaidd i’n tiwtoriaid i atal gogwyddiad, anghydraddoldeb, bwlio, rhagfarn neu stereoteipio yn seiliedig ar nodweddion gwarchodedig a chefnogi mynediad i blant a phobl ifanc o aelwydydd incwm isel.

Mae ein polisi allyriadau yn nodi sut y gallwn gefnogi dysgwyr yn ariannol.  Mae pob plentyn a pherson ifanc o deuluoedd incwm isel a phlant sy’n derbyn gofal yn cael blaenoriaeth i gael benthyg offeryn cerdd yn rhad ac am ddim. Ein nod yw ehangu amrywiaeth a chynrychiolaeth yn ein tiwtoriaid fel y gallwn ddarparu profiadau cerddorol i bob plentyn a pherson ifanc, a gyflwynir gan fodelau rôl y maent yn uniaethu â nhw.