Mae cerddoriaeth yn un o’r pum disgyblaeth ym Maes Dysgu Celfyddydau Mynegiannol yn y cwricwlwm. Bydd pob ysgol yng Nghymru yn cefnogi eu disgyblion i brofi a symud ymlaen mewn cerddoriaeth.

Gall cael gwersi cerddoriaeth neu ganu wella datblygiad eich plentyn, nid yn unig drwy ennill sgil newydd, ond trwy roi hyder a chyfleoedd iddynt fynegi eu hunain. Bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a’u lles.

Dim ond y dechrau yw cofrestru ar gyfer gwersi. P’un a yw’ch plentyn newydd ddechrau gwersi yn yr ysgol gynradd neu’n addasu i drefn newydd ar ôl symud i’r ysgol uwchradd, mae rhai pethau syml y gallwch eu gwneud i helpu.

Dechrau arni

Bydd pob ysgol yn cael cynnig Profiad Cyntaf o chwarae offeryn drwy fanteisio ar y rhaglen Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth. Gofynnwch i ysgol eich plentyn beth maen nhw wedi’i gynnig, ac ym mha grŵp blwyddyn.

Gweld a yw eich ysgol yn cael profiad cerddoriaeth fyw neu ar-lein. Mae’r rhain yn ffordd wych i blant weld gwahanol offerynnau yn fyw.

Bydd rhai ysgolion yn gweithio gyda ni i gynnig rhaglen Camau Cerdd. Mae’r rhaglen hon yn caniatáu i fyfyrwyr symud ymlaen o brofiad cyntaf mewn fformat grŵp mawr fforddiadwy. Mae hyn yn rhad ac am ddim i deuluoedd incwm isel.

Gofynnwch i’ch ysgol a oes cyfle i roi cynnig ar y gwahanol offerynnau sydd ar gael. Mae athrawon sy’n ymweld yn aml yn hapus i wneud ‘sesiynau blasu’ neu gallwch gysylltu â ni i fynychu cyngerdd neu ymarfer ensemble cerddoriaeth.

Os byddwch yn penderfynu cofrestru ar gyfer tiwtoriaeth a bod athro wedi’i ddynodi i’ch plentyn, byddant yn cysylltu â chi’n uniongyrchol am ddyddiad gwersi eich plentyn, amser ac unrhyw newidiadau.

Ysgolion a lleoliadau cynradd

Yn ystod wythnos gyntaf y flwyddyn ysgol newydd, bydd y rhan fwyaf o ysgolion yn anfon llythyrau adref am hyfforddiant cerddoriaeth. Gofynnwch i’ch plentyn a ydyn nhw wedi cael unrhyw beth – rhag ofn iddyn nhw anghofio.

Nawr ac yna bydd gofyn i chi brynu pethau fel llyfrau cerddoriaeth ac ategolion offeryn. Mae’r pethau ychwanegol hyn yn bwysig iawn felly gall eich plentyn gael y gorau o’i wersi.

Chwarae gartref yw’r rhan bwysicaf o ddysgu offeryn. Ceisiwch fynd i drefn ymarfer cyn gynted â phosibl.
Mae gan lawer o ysgolion eu band eu hunain, ac mae CF Music yn trefnu cyfleoedd y tu allan i’r ysgol i chwarae gyda cherddorion ifanc eraill. Anogwch eich plentyn i ymuno â grŵp i ddysgu am wneud cerddoriaeth gydag eraill.

Ysgolion a lleoliadau uwchradd

Fel rhan o’r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gerdd, bydd pob ysgol uwchradd yn cael cynnig prosiect Llwybr Cerdd. Mae’r prosiect yn ymgysylltu â phobl ifanc i:

  • hybu iechyd a lles emosiynol,
  • ystyried y diwydiant cerddoriaeth fel opsiwn gyrfa, neu
  • wella dilyniant i gerddoriaeth TGAU neu BTEC.

Mae ysgolion uwchradd a lleoliadau yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd i gerddorion ifanc ymuno â chorau, bandiau, cerddorfeydd a grwpiau. Mae’r rhain yn ffordd wych o gwrdd â phobl a gwneud ffrindiau newydd yn ogystal â gwella sgiliau cerddorol. Anogwch eich plentyn i gymryd rhan!

Bydd gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr amserlen ar gyfer eu gwers offerynnol, gydag amser gwahanol bob wythnos fel nad ydynt yn colli’r un gwersi ysgol. Gall hyn fod yn eithaf dryslyd ar y dechrau felly rhowch ddigon o help a chefnogaeth.

Byddwch yn gallu cyfathrebu’n uniongyrchol â’r athro drwy’r porth rhieni. Mae negeseuon wedi’u hamgryptio a’u diogelu, ac yn ein galluogi i fonitro’r holl gyfathrebu’n ganolog. Mae athrawon yn defnyddio’r platfform hwn i ysgrifennu nodiadau ar gyfer ymarfer ac i drosglwyddo negeseuon i rieni – ac yn gobeithio y bydd rhieni hefyd yn ei ddefnyddio i gofnodi ymarfer cartref yn ogystal ag unrhyw sylwadau neu gwestiynau. Gallwch helpu eich plentyn trwy fewngofnodi ac edrych ar hyn bob wythnos.