Profiadau Cyntaf

Profiadau Cyntaf Fel rhan o’r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth, mae ein rhaglen Profiadau Cyntaf ar gael i bob ysgol gynradd a lleoliad Anghenion Dysgu Ychwanegol ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Ein nod yw rhoi ystod eang o gyfleoedd i blant a phobl ifanc ganu, chwarae, creu a pherfformio cerddoriaeth.

Byddwn yn darparu’r cyfleoedd hyn ochr yn ochr ag athrawon ystafell ddosbarth i gyflwyno cerddoriaeth i ystafell ddosbarth gan ddefnyddio llais neu amrywiaeth o offerynnau. Os hoffech wybod mwy am yr hyn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni.

Gyda’r rhaglen hon, ein nod yw darparu perfformiadau cerddorol sydd:

  • Yn gynhwysol ac yn hygyrch,
  • yn fyw neu’n ddigidol, ac
  • yn rhyngweithiol.

Mae’r rhain mewn cydweithrediad â gweithwyr proffesiynol creadigol a diwydiant i ysbrydoli creu cerddoriaeth a chefnogi datblygiad ensemble.

Musical opportunities we have available:

Offerynnau Taro a Cherddoriaeth y Byd

Llinynnau

Band Digidol a Garej

Chwythbrennau

Gitâr ac Uke

P Buzz a Phres

Llais, Bît Bocs a Hip Hop

Trefol a Dawns

Llwybrau Cerddoriaeth

Llwybrau Cerddoriaeth yw ein rhaglen ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd 11 i 16 oed. Mae’r rhaglen yn rhoi mynediad i blant a phobl ifanc difreintiedig a heb gynrychiolaeth ddigonol i offerynnau, hyfforddiant a chyfleoedd ensemble.

Stiwdio

Mae gennym stiwdio recordio ddigidol ac amlgyfrwng o’r radd flaenaf gydag ystafell fyw fawr, gofod ymarfer ac ôl-gynhyrchu yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter, Caerdydd. Gellir archebu’r stiwdio i recordio amrywiaeth o berfformiadau, fel:

  • canu unigol,
  • corau,
  • grwpiau llinynnol neu bres,
  • bandiau pop a roc cyfoes, ac
  • ensembles mwy.

Gellir defnyddio’r gofod hefyd ar gyfer cyfansoddi, ysgrifennu caneuon a recordio.

Rydym yn cynnig pecyn amlgyfrwng llawn, gan gynnwys ffilmio a golygu perfformiadau a chynhyrchu ‘reels’ hyrwyddo, yn Chapter neu mewn lleoliadau allanol.

Yn ogystal, rydym hefyd yn cynnig addysg a hyfforddiant recordio digidol i staff a disgyblion.  Gall hyn amrywio o hyfforddiant ar iPads gan ddefnyddio meddalwedd recordio a golygu sylfaenol megis GarageBand ac iMovies i beirianneg recordio stiwdio broffesiynol lawn gan ddefnyddio desgiau cymysgu safon diwydiant a meddalwedd megis Cubase, Logic a Final Cut.

School Tuition direct

Mewn nifer gynyddol o ysgolion, gallwch nawr archebu gwers eich plentyn drwy’r rhaglen ‘School Tuition Direct’.

Mae hyn yn golygu bod rhieni’n cofrestru ac yn talu Cerddoriaeth CF yn uniongyrchol, naill ai fesul tymor neu mewn taliadau misol. Gellir cytuno ar gytundeb lefel gwasanaeth (CLG) ar gyfer gweithgareddau ychwanegol lle mae’r ysgol yn talu’r costau’n gyfan gwbl neu’n rhannol.

Porth Xperios

Mae Cerddoriaeth CF yn defnyddio system fydd yn caniatáu i ysgolion gael gafael ar fanylion am y gweithgareddau a ddarparwn mewn ysgolion.

Os hoffech ddefnyddio’r system, e-bostiwch addysgcerddoriaethcf@caerdydd.gov.uk i ofyn am gyfrif defnyddiwr. Byddwch yn cael e-bost yn gofyn i chi sefydlu cyfrif ‘Schooble’. Bydd hyn yn rhoi mynediad i chi i’r Porth Ysgolion.

Sylwch, rhaid i’r pennaeth sefydlu cyfrif er mwyn llofnodi unrhyw Gytundebau Lefel Gwasanaeth sydd gan yr ysgol gydag Addysg Cerddoriaeth CF. Gallwch hefyd ofyn am ‘fynediad gweld yn unig’ ar gyfer gweinyddwyr neu Benaethiaid y Celfyddydau Mynegiannol.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Therapi Cerdd

Rydym yn darparu sesiynau unigol a grŵp gan Therapyddion Cerdd.

Sesiynau unigol: Mae pob sesiwn therapi cerdd yn unigryw. Mae ein therapyddion cerdd yn deall bod cerddoriaeth yn atgofus ac yn gallu sbarduno ymatebion gwahanol. Ein nod yw ceisio gwella bywyd pob plentyn, gan ganolbwyntio ar yr hyn y gallant ei wneud a’u helpu i gyrraedd eu potensial trwy gerddoriaeth.

Sesiynau Grŵp Dros gyfnod o chwe wythnos, bydd ein therapyddion cerdd yn cymryd rhan mewn ystod amrywiol o weithgareddau cerddorol gan gynnwys gemau, byrfyfyrio a chydweithio, gan ddatblygu sgiliau cymdeithasol, emosiynol a chyfathrebu. Rydym yn gwahodd y plant i ddewis bod yn rhan o’r grŵp, gan rannu’r gofod a chreu cerddoriaeth.

Charanga

Mae Charanga Cymru yn llwyfan digidol cyffrous sy’n cefnogi cyflwyno Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth Cymru. Gall athrawon dosbarth a thiwtoriaid cerdd gael mynediad hawdd iddo drwy gofrestru ar wefan Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu eich aelodaeth gyda Charanga Cymru yn llawn fel rhan o arlwy’r Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol. Datblygwyd y llwyfan i ehangu mynediad i hyfforddiant ac addysg cerddoriaeth ledled Cymru.

Mae Charanga Cymru yn addas ar gyfer pob athro ac ymarferwr. Mae’r llwyfan hefyd yn cynnwys cynllun hyfforddi a datblygu proffesiynol helaeth i sicrhau bod pawb yn teimlo’n hyderus yn defnyddio’r adnodd i gefnogi’r gwaith o gyflwyno hyfforddiant cerddoriaeth wrth ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.