Gweler isod y Telerau ac Amodau sy’n berthnasol i’r taliad rydych yn ei wneud, cofiwch eu darllen cyn parhau â’ch taliad. Pan fyddwch chi’n cofrestru disgybl ar gyfer gweithgaredd rydych chi’n

derbyn y telerau ac amodau perthnasol. 

 1. Mae hysbysiad preifatrwydd GDPR Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro yn dweud wrthych am y math o ddata personol rydym yn ei gasglu gennych er mwyn darparu ein gwasanaethau, yr hyn a wnawn gyda’r data hwn, os byddwn yn ei rannu a pha mor hir y byddwn yn ei gadw.  Gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd yma.
 2. Mae Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro yn gweithredu fel rhan o Gyngor Dinas Caerdydd a gallwch ddarllen ei pholisi GDPR yma.
 3. Os ydych yn nodi cymhwysedd plentyn am Brydau Ysgol am Ddim er mwyn cael bwrsariaeth, cyllid ar gyfer hyfforddiant neu aelodaeth o ganolfan gerddoriaeth, rydych yn cytuno i ni gael mynediad at gronfa ddata briodol yr awdurdod lleol i ddilysu cymhwysedd.

Hyfforddiant Cerddoriaeth

 • Mae gwersi fel arfer yn digwydd yn yr ysgol, gyda chaniatâd yr ysgol.  Gwneir eithriadau i hyn yn ôl disgresiwn Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro.
 • Mae gwersi yn yr ysgol yn amodol ar gytundeb gan yr ysgol i wersi ddigwydd ar dir yr ysgol ac yn ystod amser ysgol. 
 • Cynhelir gwersi yn yr ysgol ar yr amser a’r diwrnod o’r wythnos y cytunwyd arnynt rhwng y tiwtor cerddoriaeth a’r ysgol. 
 • Mae taliad am hyfforddiant yn ddyledus cyn dechrau’r gwersi.  Gallwch ddewis talu’n llawn am y flwyddyn academaidd, bob tymor neu’n fisol. 
 • Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i gael hyfforddiant â chymhorthdal, nodwch hyn ar eich cais.  Ni fydd hyfforddiant yn dechrau nes bod cymhwysedd ar gyfer y cymhorthdal wedi’i gadarnhau. 
 • Gallai’r cyfraddau newid a chynyddu’n flynyddol.
 • Pan fyddwch yn cofrestru disgybl ar gyfer hyfforddiant, bydd ei enw yn cael ei roi ar restr aros y tiwtor.  Efallai na fydd yn bosibl dechrau hyfforddiant ar unwaith.  Os bydd amser y tiwtor yn yr ysgol yn llawn, gallwch ddewis aros i le ddod ar gael.
 • Mae talu am hyfforddiant yn prynu 34 gwers a gynhelir dros y flwyddyn ysgol rhwng mis Medi a mis Gorffennaf.  Mae nifer y gwersi a gyflwynir ym mhob tymor yn amrywio yn amodol ar hyd y tymor a dyddiadau’r ysgol a gwyliau banc.
 • Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal yn ystod y flwyddyn academaidd gyfan. Er mwyn canslo hyfforddiant, mae angen o leiaf mis o rybudd arnom, bydd eithriadau i hyn yn ôl disgresiwn Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro.
 • Mae hyfforddiant grŵp yn dibynnu ar o leiaf 2 ddisgybl yn cofrestru ac argaeledd disgyblion o safon debyg er mwyn ffurfio grwpiau hyfforddiant.  Lle nad yw hyn yn bosibl, efallai y bydd ond yn bosibl cynnig hyfforddiant unigol neu hyfforddiant ar offeryn amgen ar gyfer dechreuwyr.
 • Ni ellir ad-dalu gwersi oherwydd nad yw’r disgybl neu’r ysgol ar gael (e.e., absenoldeb y disgybl neu’r ysgol yn cau oherwydd diwrnodau hyfforddiant staff, gweithredu diwydiannol, neu eira, ac ati).
 • Lle bo rhybudd ymlaen llaw o 7 diwrnod fan leiaf o gau’r ysgol wedi cael ei roi, bydd y tiwtor yn ceisio trefnu sesiynau dal i fyny lle mae digon o wythnosau yn y tymor.

Hyfforddiant Ar-lein

16.  Rhaid i rieni gytuno i’r telerau ac amodau ar gofrestru ar gyfer gwersi. 

17.  Caiff rhieni a gwarcheidwaid eu cysuro bod pob gwers ar-lein yn sicrhau’r un mesurau diogelu ar gyfer ein tiwtoriaid ag y mae gwersi wyneb yn wyneb, ac mae pob agwedd ar ein polisïau diogelu ac amddiffyn plant yn berthnasol yn y gwersi hyn. 

18. Cynghorir tiwtoriaid i ddiogelu eu hunain rhag cyswllt amhriodol damweiniol â myfyrwyr drwy gyfyngu eu proffil, ac ni fyddant yn derbyn ceisiadau cyswllt gan fyfyrwyr.  Dylai rhieni sicrhau bod myfyrwyr yn deall hyn yn glir. 

19. Bydd y rhiant/gwarcheidwad yn cael gwahoddiad i ymuno â’r wers, a rhaid iddo gadarnhau ei fod yn bresennol yn yr ystafell ac yn fodlon i’r wers fynd yn ei blaen. Yn ddelfrydol, dylai’r rhiant aros yn yr ystafell, neu gerllaw, a bod wrth law i’r athro ei alw yn ôl i siarad ar unrhyw adeg. 

20. Ar ddiwedd y wers rhaid i’r rhiant allgofnodi a chadarnhau bod y wers yn dod i ben a bydd yr athro’n cau’r sesiwn.

21. Bydd tiwtor Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro yn pwysleisio wrth fyfyrwyr a’u rhieni bod y platfform ar-lein i’w ddefnyddio ar gyfer gwersi yn unig, nid ar gyfer unrhyw gyswllt arall, e.e. rhannu lluniau neu negeseuon cyffredinol.  Rhaid i rieni sicrhau bod myfyrwyr yn cyfyngu ar eu proffiliau eu hunain fel mai dim ond gan bobl maen nhw’n eu hadnabod y gallant dderbyn galwadau. Bydd yr holl gyfathrebu yn mynd i e-bost y rhiant, gyda dolenni at y platfform fideo-gynadledda cymeradwy ac i lawrlwytho a gweld adnoddau. 

22. Ni ddylai myfyrwyr wisgo dillad amhriodol, a rhaid i’r wers gael ei chynnal mewn lle priodol e.e. ystafell fyw/fwyta. Ni ddylai unrhyw weithgareddau eraill ddigwydd yr un pryd e.e. brodyr a chwiorydd eraill yn chwarae, y teledu neu ddyfeisiau clywadwy arall ar waith. Os digwydd hyn, caiff y rhiant ei alw at y sgrin a chaiff y wers ei dirwyn i ben hyd nes caiff y sefyllfa ei datrys. Bydd yr un drefn ar waith os yw disgybl yn ymddwyn yn amhriodol. 

23. Rhaid i rieni roi gwybod am unrhyw faterion i Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro yn ddi-oed; cfmusic@caerdydd.gov.uk

Ensembles a grwpiau

24. Rhaid talu am sesiynau’r tymor ymlaen llaw yn llawn, neu drwy ddewis 10 rhandaliad misol.  Os yw’r opsiwn rhandaliadau yn cael ei ddewis mae angen rhybudd o ddau fis i derfynu aelodaeth. 

25. Os yw’ch plentyn yn dechrau’n hwyr yn y tymor, mae’r taliad llawn yn ddyledus o hyd.  Ni ellir ad-dalu taliadau. 

26. Mae’r taliad yn cwmpasu pob agwedd ar yr Ensembles a’r grwpiau ar gyfer y tymor.

27. Ni fydd ad-daliadau yn cael eu gwneud ar gyfer sesiynau a gollwyd. 

Cyrsiau Preswyl, Digwyddiadau, Tripiau a Theithiau 

28. Ni ellir ad-dalu taliadau unwaith y bydd y lle wedi’i gadarnhau. 

29. Ar gyfer cyrsiau a theithiau lle cynigir cynllun rhandaliadau, unwaith y bydd y myfyriwr wedi’i gofrestru a thalu’r rhandaliad cyntaf, mae’r holl randaliadau dilynol yn daladwy ar y dyddiadau dyledus fel a nodwyd yn y wybodaeth gofrestru.

30. Argymhellir bod yswiriant canslo addas ar waith rhag ofn na fydd y disgybl yn gallu teithio oherwydd salwch, profedigaeth ac ati.

31.  Os na thelir y balans llawn erbyn y dyddiadau cau a bennwyd: 

a. Bydd eich plentyn yn colli ei le ar y cwrs ac ni roddir ad-daliad.

b. Bydd eich tocyn ar gyfer y digwyddiad, lle bo’n berthnasol, yn annilys ac ni roddir ad-daliad.  

c. Byddwch yn colli’ch lle ar y drafnidiaeth ac ni roddir ad-daliad. 

d. Rhaid i unrhyw randaliadau heb eu talu gael eu talu’n llawn.

32. Ni ellir ad-dalu blaendaliadau.

33. Efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno rhagor o wybodaeth mewn perthynas â’ch taliad e.e. llenwi ffurflenni meddygol a chyflwyno gwybodaeth pasbort. Os na chaiff y wybodaeth hon ei chyflwyno’n brydlon, gall arwain at ganslo eich lle ar y cwrs / digwyddiad / trafnidiaeth. Ni roddir ad-daliadau ar gyfer canslo yn seiliedig ar beidio â chyflwyno gwybodaeth hanfodol. 

Ffioedd Arholi

36. Gwneir taliadau a cheisiadau i Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro ar ran y cyrff arholi (ABRSM, Trinity College London, RockSchool).

37. Nid yw Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro yn gyfrifol am unrhyw ad-daliadau ar gyfer ffioedd arholi.

38. Gall apwyntiadau arholi fod ar unrhyw adeg ar unrhyw un o’r dyddiadau dros dro a hysbysebwyd. 

39. Gyda sesiynau arholi sydd wedi’u gordanysgrifio, gall apwyntiadau arholi fod ar ddyddiad na hysbysebwyd yn flaenorol.

40. Mae ad-daliadau rhannol neu gredydau ail-fynediad ar gael yn ôl disgresiwn y bwrdd arholi priodol yn unig os cyflwynir nodyn meddygol ar gyfer arholiad a fethwyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes unrhyw amgylchiadau eraill a fydd yn arwain at ad-daliad.  Mae unrhyw ad-daliad / ad-daliad rhannol yn ôl disgresiwn y bwrdd arholi. 

Benthyciad Offeryn

41.  Mae pob disgybl sy’n mynychu ysgol a gynhelir gan yr ALl ac sy’n derbyn hyfforddiant yn gymwys i wneud cais am offeryn ar fenthyg, yn amodol ar argaeledd.

42. Gall benthyciad offeryn fod yn destun tâl tymhorol.

43. Caiff offerynnau eu benthyca i ddisgyblion am hyd at flwyddyn yn y lle cyntaf. Mae’r benthyciad offeryn yn amodol ar y disgybl yn gwneud cynnydd boddhaol yn ei astudiaethau cerddoriaeth a chymryd rhan lawn mewn gweithgareddau cerddoriaeth a drefnir gan yr ysgol a/neu chan Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro. 

44.  Os yw’r disgybl yn rhoi’r gorau i wersi, rhaid dychwelyd yr offeryn i Diwtor Arbenigol Cerddoriaeth y disgybl neu i Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro ar unwaith. 

45. Cyfrifoldeb y benthyciwr yw cynnal yr offeryn mewn cyflwr gweithio da trwy newid llinynnau, cyrs, sbringiau falf a rhannau eraill o offeryn y mae angen eu newid, a thrwy lanhau a chynnal a chadw arferol. 

46. Mae’r benthyciwr yn gyfrifol am gadw’r offeryn yn ddiogel ac mae’n atebol pe bai’r offeryn yn mynd ar goll, neu am unrhyw ddifrod a achosir i’r offeryn, y cas neu ategolion, ac eithrio traul a gwisgo teg.  Nid yw’r offeryn wedi’i yswirio a chynghorir y benthyciwr i drefnu yswiriant ar gyfer pe bai’r offeryn yn mynd ar goll, neu unrhyw ddifrod iddo. Cyflwynir ffurflen gais ar gyfer yswiriant offeryn cerdd gyda’r offeryn. 

47.  Mae Addysg Cerddoriaeth Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i gymryd offeryn ar fenthyg yn ôl ar unrhyw adeg.